Generální zástupce topná výrobce FILM HEATING


polski english german francuski nederlands norsk se norsk

tel. +420 604/430 656 , termofolcz@gmail.com

Technologicky vyspělá infra topná fólie

Folia grzewcza - folie grzewcze - folia grzejnaInfra uhlíková topná fólie neboli topná fólie je vysoce kvalitní produkt, který bude fungovat v téměř každém prostředí. Ideálnì se hodí jako ohøev plochy se zvláštním dùrazem na vytápìní podlahy, stropu a stìn. Dá se øíci, ¾e kvalita zpracování ve spojení s širokou funkèností ji èiní nenahraditelnou ve svém oboru.

Technologie topných fólií

Topná fólie funguje na základì elektrického odporu uhlíku. Infraèervená topná fólie se skládá z peèlivì vybraného uhlíku a hliníkové pasty a je aplikována s vyu¾itím moderních technologií (technologie tisku) na PET fólie. Tento materiál se vyznaèuje vynikajícími izolaèními a ¾áruvzdornými vlastnostmi. PET fólie je chránìna speciální fólií LAMINEX. Elektroda z mìdìné pásky pùsobí jako vodiè elektrického proudu, zatímco støíbrná páska je ochranou pøed jiskøením.

 

 

 


Infraèervená topná fólie (topná fólie, uhlíková fólie) parametry:

 • Tlouš»ka: 0,338 m.
 • Rozmìry: délka 25 cm násobkem
 • Šíøka: 25 cm, 50 cm, 100 cm
 • Napájecí napìtí 230 V AC
 • Napìtí: DC 24 V nebo 12 V
 • Pøíkon: 80 W/m² do 400 W/m²

Teplo se vytváøí elektrickým odporem na speciálních grafitových topných pásech. Topný výkon je závislý na vzdálenosti mezi ji¾ zmínìnými pásy, šíøce a mno¾ství pou¾itého grafitu. Topné fólie s relativnì nízkým výkonem jsou ideální v pøípade alternativního vytápìní (komfort teplé podlahy), je ovšem výše, ne¾ primární topný systém.


Topná fólie - pou¾ití:

 • Elektrické podlahové topení
 • Elektrické topení na stìnu
 • Vyhøívaná zrcadla - systém Anti-Pára
 • Ohøívaèe - infraèervené sálavé
 • Vytápìní posvátných objektù
 • Vytápìní karavanù / kempù

 korzysci folia grzejnaVýhody vytápìní topnou fólií:

 • Nízké investièní náklady
 • Nízké provozní náklady
 • Úspora místa - ¾ádný kotel
 • Pøesná regulace teploty
 • ®ádné radiátory - vìtší mo¾nost interiérového designu
 • Bezúdr¾bová
 • ®ádné problémy s doplòováním vody do systému a odvzdušòováním
 • ®ádné riziko otravy oxidem uhelnatým
 • ®ádné riziko výbuchu
 • Není potøeba výstavby a údr¾by komína
 • Bez ztráty pøenosu tepla - teplo se vyrábí na místì vyu¾ití
 • Trvanlivost - ¾ivotnost topné fólie je 100 let

Jak si vybrat topnou fólii?

Volba topné fólie, na rozdíl od toho, co si vìtšina z nás si myslí, nezávisí pouze na našich potøebách. Zpoèátku je tøeba urèit tepelný výkon ka¾dé místnosti, kde chceme fólii instalovat.Pokud nenajdeme takové údaje v rámci projektu, mìla by být pøijata na základì odhadù výstavby, urèení prostor a individuálních potøeb.V naší nabídce najdete mnoho rùzných modelù topných fólií, které se od sebe liší pøedevším pøíkonem - 80 W/m² a¾ 400 W/m². Slabší øešení, i kdy¾ dokonale pokryjí poptávku po tepelném výkonu, se charakterizují pomìrnì velkým èasovým zpo¾dìním (èím¾ je delší èekací doba na dosa¾ení po¾adovaných parametrù). Doporuèujeme Vám silnìjší topné fólie (od 140 W/m²) jejich¾ èasové zpo¾dìní je malé, co¾ se promítá do maximálního tepelného komfortu v místnosti.

POZOR: nezávisle na tepelné energii, spotøeba energie je stejná. Rozdíl je pouze v dobì zahøívání a spotøeba energie je stejná! Podlahové vytápìní s pou¾itím fólie s vyšší pevností se dosáhne rychleji po¾adované teploty a s ni¾ším výkonem potøebuje více èasu, pro pøivedení povrchové vrstvy na vhodnou teplotu.

Rychlost nárùstu teploty závisí také na velikosti oblasti pokrytí – èím vyšší procento pokrytí podlahy, tím je doba èekání pro dosa¾ení po¾adované teploty kratší. Komfort pou¾ití topné fólie v topném systému podlahového vytápìní závisí do znaèné míry na elektronickém regulátoru teploty. V naší nabídce najdete jak standardní modely - s funkcí nastavení teploty a jednoduchého bezpeènostního systému, tak i technologicky vyspìlé modely - s dotykovou obrazovkou, širokou mo¾ností personalizace bez dozoru a spolupracuje se systémy dálkového ovládání. V pøípadì rozšíøených produktù získá u¾ivatel mo¾nost zvolit nejefektivnìjší systém kontroly, který se ideálnì hodí jeho potøebám.


Mezi nejèastìjší chyby pøi výbìru topné fólie a jejich dùsledky

Topná fólie - výbìr správného výkonu

Výbìr a instalace fólie v systémech plošného vytápìní je témìø jednoduché a neinvazivní. Nicménì jsou nìkteré klíèové zále¾itosti, kterým je potøeba vìnovat pozornost pøi navrhování a provádìní instalace. Základní chybou, se kterou se mù¾eme setkat pøi vytváøení projektu systému topné fólie, je pou¾ití modelu s pøíliš nízkým výkonem jednotky. To mù¾e vynikat z nesprávnì odhadnutého topného výkonu. Vedle zøejmého nedohøátí vytápìných místností, èas, po kterém teplota klesne na uvedenou hodnotu (nebo pøibli¾nou) bude delší ne¾ u správnì provedené instalace. 

Výbìr vytápìného povrchu pomocí topné fólie 

V pøípadì instalace fólie o dostateèném výkonu, ale pøíliš malém pokrytí podlahy, se doba èekání na dosa¾ení komfortních parametrù v místnosti prodlou¾í, ale v tomto pøípadì zajistíme po¾adovaný výstupní výkon zajiš»ující teplo v místnosti. Také v pøípadì, ¾e se doba èekání na získání optimálních parametrù zvýší, zaruèíme po¾adovaný výstupní výkon.

Výbìr regulátoru teploty pro topné fólie

Pou¾ití regulátoru teploty s pøíliš malou kapacitou (z hlediska ovládaného výkonu) mù¾e mít za následek poškození elementù, co¾ má za následek selhání topného systému – vytápìní nefunguje.

Instalovaná topná fólie by nemìla pøekroèit 80% mo¾nosti regulátoru teploty napájení.


Topná fólie a topná roho¾

Topná fólie, na rozdíl od bì¾ných topných kabelù nebo roho¾í ohøívá celý povrch, a to nejen místnì kabelem pøi vysoké teplotì, tak¾e mù¾e být instalována pod ka¾dým povrchem. Topná fólie spotøebuje o 50% ménì elektrické energie ne¾ tradièní topné roho¾e .


 


Structure of Heating Film

Budowa folii grzewczych

 

1)  Carbon Heat Area
2) Copper Booth Bar
3) Silver Booth Bar
4) Base (PET) Film
5) Laminex Film

 


Connection of Heating Film

schemat podl�czenia folii grzewczych

 

 

 

 

 

 

 

  TERMOFOL

  Kbelnice u Jičína 86
  Vlastislav Rouha +420 734/113 933

  Jan Horáček +420 604/430 656
  IČO:75956543
  DIČ:CZ8502183921
  Jsme plátci DPH.
  email: termofolcz@gmail.com