Generální zástupce topná výrobce FILM HEATING


polski english german francuski nederlands norsk se norsk

tel. +420 604/430 656 , termofolcz@gmail.com

Controlling of Heating film

 

Vše je o… detailech - Termoregulátor TERMOFOL TF-H1

Vysoce kvalitní, pod omítku, plnì programovatelný regulátor teploty, který je vybaven digitálním displejem a dotykovým ovládacím panelem. Modré podsvícení je velmi èitelné, a to i pro lidi se zhoršeným zrakem. K dispozici programování: 5 + 2 nebo 6 + 1. Mù¾ete si vybrat z následujících re¾imù: mìøení pokojové teploty, mìøení teploty podlahy, mìøení teploty místnosti s omezením teploty podlahy. Poznámka: Pøístroj má schopnost kalibrace teploty.

Dostupné verze pøístroje:

 • Napájení 230 V AC. Maximální zatí¾ení 16 A (3600 W)
 • Napájení 12 V DC. Maximální zatí¾ení 16 A
 • Napájení 24 V DC. Maximální zatí¾ení 16 A

Pøesné ovládání topení

Termoregulátor má teplotní èidla: vnitøní slou¾í ke stabilizaci teploty ve vytápìné místnosti, podlahové mù¾e nastavit teplotu podlo¾í na pøedem stanovenou hodnotu. Tato funkce vám umo¾ní rychle a efektivnì získat správnou teplotu vzduchu v místnosti a podlahy se zajištìním naprosté bezpeènosti.

Provozní re¾imy termoregulátoru:

 • ROOM - vnitøní èidlo reguluje teplotu v místnosti a podlahové èidlo je vypnuto. Tento re¾im se pou¾ívá, kdy¾ má termoregulátor ovládat jiný systém vytápìní, ne¾ podlahové.
 • FLOOR - Podlahové èidlo reguluje teplotu podlo¾í a vnitøní èidlo je vypnuté. Tento re¾im se pou¾ívá, kdy¾ je termoregulátor urèen pro ovládání podlahového vytápìní instalovaného tak, aby se dosáhlo komfortu teplé podlahy, napø. v koupelnì.
 • ALL - vnitøní èidlo reguluje teplotu v místnosti a podlahové omezuje teplotu podlahy, a zároveò ji chrání proti pøehøátí. Tento re¾im se pou¾ívá, kdy¾ je termoregulátor urèen k ovládání podlahového vytápìní, který plní funkci hladového systému vytápìní místnosti.

Charakteristika:

 • Ovládání dotykovými tlaèítky
 • Programování teploty 5 + 2 nebo 6 + 1
 • Montá¾: instalace pod omítku
 • Záruka: 24 mìsícù
 • Štíhlý tvar - jen 12 mm tlouš»ka!
 • Snìhovì bílá barva
 • Modré podsvícení
 • Modré podsvícení tlaèítek
 • Signalizace – vytápìní zapnuto
 • Mo¾nost ruèního ovládání teploty
 • Vnìjší podlahové èidlo - v sadì!

Technická specifikace:

 • Spotøeba elektrické energie: <1,5 W
 • Teplota: 5 - 35 ° C
 • Omezení maximální teploty topného tìlesa - podlahy: 10 ° C - 70 ° C
 • 2 èidla: vestavìné èidlo teploty vzduchu + èidlo teploty podlahy NTC
 • Maximální výstupní zatí¾ení: 16A
 • Ochranné pouzdro: IP20
 • Napájení: 230 AC
 • Sada obsahuje:
 • Øídící jednotku teploty s vestavìným teplotním èidlem
 • Vnìjší teplotní èidlo - podlahové s kabelem
 • Krabièku
 • Montá¾ní šrouby
 • Návod k obsluze PL

POZOR: námi nabízené zaøízení má schopnost kalibraci teploty.


 

Termoregulátor TERMOFOL TF-H3

Prezentovaný manuální termoregulátor je ovládán pomocí otoèného ovladaèe.

Zaøízení mù¾e pracovat v jednom ze tøí re¾imù: mìøení pokojové teploty, mìøení teploty podlahy, mìøení teploty místnosti s omezením teploty podlahy. Termoregulátor pro vytápìní podlahové, stìnové a pro elektrické ohøívaèe.

 • Napájení 230 V AC. Maximální zatí¾ení 16 A (3600 W)

 

 

 

 

 


Provozní re¾imy regulátoru:

 • ROOM - vnitøní èidlo reguluje teplotu v místnosti a podlahové èidlo je vypnuto. Tento re¾im se pou¾ívá, kdy¾ má termoregulátor ovládat jiný systém vytápìní, ne¾ podlahové.
 • FLOOR - Podlahové èidlo reguluje teplotu podlo¾í a vnitøní èidlo je vypnuté. Tento re¾im se pou¾ívá, kdy¾ je termoregulátor urèen pro ovládání podlahového vytápìní instalovaného tak, aby se dosáhlo komfortu teplé podlahy, napø. v koupelnì.
 • ALL - vnitøní èidlo reguluje teplotu v místnosti a podlahové omezuje teplotu podlahy, a zároveò ji chrání proti pøehøátí. Tento re¾im se pou¾ívá, kdy¾ je termoregulátor urèen k ovládání podlahového vytápìní, který plní funkci hladového systému vytápìní místnosti.

Charakteristika:

 • Manuální ovládání otoèným ovladaèem
 • Bez mo¾nosti programování, jednoduchá zmìna teploty
 • Montá¾: instalace pod omítku – v elektroinstalaèní krabici
 • Záruka: 24 mìsícù
 • Štíhlý tvar - jen 12 mm tlouš»ka!
 • Snìhovì bílá barva
 • LED signalizace
 • Vnìjší podlahové èidlo - v sadì!

Technická specifikace

 • Spotøeba energie: <2 VA
 • Teplotní rozsah 5-40 ° C
 • Omezení maximální teploty topného tìlesa - podlahy: 29 ° C
 • 2 èidla: vestavìné èidlo teploty vzduchu +
 • idlo teploty podlahy NTC
 • Maximální výstupní zatí¾ení: 16A
 • Ochranné pouzdro: IP20
 • Rozmìry: 86×86 mm
 • Tlouš»ka: 12 mm
 • Napájení: 230 AC

Sada obsahuje:

 • Øídící jednotku teploty s vestavìným teplotním èidlem
 • Vnìjší teplotní èidlo - podlahové s kabelem
 • Krabièku
 • Montá¾ní šrouby
 • Návod k obsluze CZ

POZOR: námi nabízené zaøízení má schopnost kalibraci teploty.

  TERMOFOL

  Kbelnice u Jičína 86
  Vlastislav Rouha +420 734/113 933

  Jan Horáček +420 604/430 656
  IČO:75956543
  DIČ:CZ8502183921
  Jsme plátci DPH.
  email: termofolcz@gmail.com