Generální zástupce topná výrobce FILM HEATING


polski english german francuski nederlands norsk se norsk

tel. +420 604/430 656 , termofolcz@gmail.com

APLIKACE


elektryczne ogrzewanie podlogowe folia grzewczaMo¾nosti pou¾ití topných fólií

Podlahové vytápìní topnou fólií

Elektrické podlahové vytápìní mù¾e výraznì sní¾it prùmìrnou teplotu vzduchu bez sní¾ení tepelného komfortu v místnosti. Odhaduje se, ¾e tato moderní øešení ušetøí a¾ 20% energie potøebných k vytápìní vašeho domu. Vysoká kvalita spoleènì s širokou funkèností a relativnì nízkými náklady výraznì zvyšuje tepelnou pohodu bytu, domu nebo kanceláøe.

Topná fólie je prakticky nenápadná, ale je jedineèným zdrojem tepla, co¾ nám dává mo¾nost jakéhokoli uspoøádání místnosti, ani¾ by bylo nutné sní¾it u¾itnou plochu. Za zmínku stojí pøedevším vysoká ¾ivotnost a spolehlivost - 30 let záruka.

Nabízíme Vám elektrické podlahové vytápìní ve dvou systémech:

Pøímé podlahové vytápìní - systém montovaný pøímo pod panely, podlahovými deskami.

Akumulaèní podlahové vytápìní - systém instalovaný pod akumulaèní výlevkou, kde vrchní vrstvou jsou keramické dla¾dice nebo lepené parkety. Více informací ...


Stìnové vytápìníogrzewanie scienne folie grzejne

Stìnové vytápìní zajiš»uje rovnomìrné rozlo¾ení teploty po celé výšce místnosti. To se vyznaèuje tím, ¾e v dùsledku pøenosu tepla sáláním do prostoru vzduch necirkuluje. Prvky povrchové úpravy stìn jsou sádrokartonové desky - bez i vèetnì omítky, laminátové desky, stìnové panely.

Stropní vytápìní montujeme tam, kde není mo¾né vytápìní podlahy nebo stìny v dùsledku nedostatku volného místa. (napø. velké mno¾ství zastavìné podlahy, hustý koberec, vestavìné zdi)

 


Ohøívaèe

Nabízíme topné fólie 400W/m2, které mohou být pou¾ity k vytvoøení vlastního ohøívaèe. Pøi instalaci topné fólie pod sádrokartonové desky, nebo pøírodní kámen získáme ohøívaè s nízkou spotøebou elektrické energie, vysokou úèinností a díky regulátoru teploty budeme mít plnou kontrolu pracovní teploty a náš ohøívaè spotøebuje o 30% ménì elektrické energie v porovnání k výkonu.

 


podgrzewane lustro folia grzewcza

Vyhøívaná zrcadla

Pou¾ití topné fólie pod zrcadlo zaruèuje, ¾e nedojde k zaml¾ení zrcadla a navíc se naše zrcadlo promìní v radiátor.

Topné tìleso, v tomto pøípadì zrcadlo, poskytuje pøíle¾itost ke zvýšení tepelné pohody v místnosti v krátkém èase

 

 


Vytápìní sakrálních objektù

Topná fólie je ideální jako topný element v primárních topných systémech v sakrálních stavbách. Rychlý ohøev zajiš»uje nízké provozní náklady a sálání tepla ohøívá vìøící v krátkém èase. Montujeme zónový systém, èím¾ mù¾eme pøipojit jednotlivé zóny v závislosti na poètu vìøících.

 • Vytápìní podesty - Aplikace topné fólie jako elektrické podlahové vytápìní ve formì místních podest je bezpeèné a odolný topný systém zajiš»uje rovnomìrné teplo.
 • Pøímý ohøev vìøících: pøímý ohøev znamená umístìní topných prvkù na lavici (napøíklad ve formì topné vlo¾ky.), nebo v lavici (ve formì topného tìlesa), který emituje teplo ohøívající vìøící bìhem nìkolika minut.

Ostatní

Pøíklady pou¾ití topné fólie:

 • Balkonové dveøe a výlohy, které generují nejvìtší tepelné ztráty. Pøi instalaci pásu topné fólie v této oblasti pod podlahou budujeme bariéru, která sní¾í pøíliv studeného vzduchu. Tato funkce splòuje roli podlahového vytápìní.
 • Høející polštáøe - Náš produkt je ideální výrobu všech druhù polštáøù, podlo¾ek, vyhøívaných pøikrývek s napìtím konstantním i variabilním
 • Zoologie - Pøipojení topné fólie a jednotky regulace teploty bude vytváøet klima, podobné pøirozenému, vašeho domácího mazlíèka.
 • Vytápìní karavanù / kempù – Fólie, napájena stálým napìtím, je ideální pro vytápìní obytných pøívìsù, chat, kde není pøístup k elektrické síti. Tento systém mù¾e být pøipojen k baterii nebo pøímo k solárním panelùm.

 

 

 

  TERMOFOL

  Kbelnice u Jičína 86
  Vlastislav Rouha +420 734/113 933

  Jan Horáček +420 604/430 656
  IČO:75956543
  DIČ:CZ8502183921
  Jsme plátci DPH.
  email: termofolcz@gmail.com